Search

運動員日與夜


風箏衝浪愛好者蕭雋盈,本身喺長洲長大嘅佢,對於近年本地海洋污染情況都感到無奈﹗所以佢希望以自己力量,發起風箏衝浪到澳門嘅活動,除咗想令大家認識呢個運動,更希望喚起大眾對海洋生態嘅關注﹗

33 views0 comments